Velkoobchod225 386 130

Servis a reklamace225 386 191

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Smluvní strany:

DSI Czech s r.o.,

Křižíkova 237/36A, 186 00 Praha 8-Karlín, IČ: 26102749, DIČ: CZ26102749

Zapsaná v OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116535,

zastoupená jednatelem Stanislavem Návesňákem

Bankovní spojení: VÚB, a.s. : CZ 36 6700 0001 0711 7671 1118

(dále jen prodávající)

Kupující odesláním objednávky prostředky dálkové komunikace (internet, e-mail, fax, telefon apod.) nebo potvrzením objednávky v listinné podobě potvrzuje, že vyslovuje svůj bezvýhradný souhlas s níže uvedenými všeobecnými obchodními podmínkami  (dále jen Podmínky), kterými se řídí práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s kupní smlouvou uzavřenou mezi nimi podle § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ohledně prodeje a koupě kupujícím objednaného zboží.

 

Úvod

Prodávající je právnická osoba :

DSI Czech s r.o.,

Křižíkova 237/36A, 186 00 Praha 8-Karlín, IČ: 26102749, DIČ: CZ26102749

Zapsaná v OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116535,

jednající jednatelem Stanislavem Návesňákem

Peněžní ústav: VÚB, a.s. : CZ 36 6700 0001 0711 7671 1118

 

Kupující je fyzická nebo právnická osoba podnikající na základě živnostenského nebo jiného oprávnění, využívající portál www.edsi.cz nebo jiné prostředky elektronické komunikace (e-mail, fax, telefon), případně osobní objednávky v listinné podobě, k objednávání a rezervacím zboží od prodávajícího.

 

Čl. 1

Předmět smlouvy

1.1.      Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu zboží podle svého předmětu činnosti a aktuální nabídky, a to na základě kupujícím předložených písemných objednávek (písemnou formou se rovněž rozumí: elektronická pošta, elektronická výměna dat EDI - prostřednictvím web. portálu www.edsi.cz, telefax, popřípadě jiné formy elektronické komunikace), nebo telefonických objednávek (musí být nejpozději do tří dnů písemně potvrzeny), na základě nichž je uzavřena kupní smlouva, jejíž nedílnou součástí budou tyto Podmínky.

 

1.2.      Objednávka musí obsahovat:

- předmět dodávky (přesně vymezený sortiment),

- množství,

- čas plnění,

- případně další podmínky

- uvádět kam bude závoz zboží směrován /místo doručení/

 

1.3.      Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vznikne potvrzením objednávky ze strany prodávajícího nebo přímo dodáním objednaného zboží dle objednávky kupujícího. Objednávka je neodvolatelná bez písemného souhlasu prodávajícího.

 

1.4       Prodávající je povinný dodat zboží včas spolu s doklady, které se ke zboží vztahují a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží.

 

1.5.         Kupující je povinný ve stanovené lhůtě zboží převzít a zaplatit kupujícímu kupní cenu ve stanovené lhůtě.

Čl. 2

Kupní cena a způsob placení

2.1.      Kupní cena je stanovena dohodou a je uvedena ve specifikaci (ceníky dodavatele, speciální nabídky dodavatele apod. ceny jsou uvedeny bez DPH. Ke kupní ceně bude připočítáno DPH) Při objednávání v rámci elektronického obchodu www.edsi.cz je uvedena u každé položky zvlášť. Ceny musí být na faktuře uvedené buď v  Kč, EUR nebo  USD. V případě, že dojde ke zvýšení cen oznámí toto zvýšení prodávající kupujícímu, (a to neprodleně po tom, co se o změně dozví) a zároveň prodávající změnu cen uvede na portálu www.edsi.cz .

 

2.2.      Kupní cena bude placena kupujícím na základě faktury, a to ve lhůtě splatnosti uvedené na této faktuře.

2.3.         Kupující budou kupní cenu platit v hotovosti, dobírkou, vkladem na účet nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího Křižíkova 237/36A, 186 00 Praha 8-Karlín, uvedený na faktuře nebo v potvrzení objednávky.  Dnem zaplacení kupní ceny se rozumí den, kdy bude celá kupní cena zaplacena prodávajícímu (při platbě v hotovosti), přepravci (při platbě dobírkou) nebo na účet prodávajícího (při platbě bezhotovostním převodem nebo vkladem na účet).

Čl. 3

Dodání zboží a místo jeho dodání

3.1.         Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží ve lhůtě uvedené v objednávce.

3.2.         Prodávající je oprávněn dodat zboží před sjednanou dodací lhůtou.

3.3.         Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží do sídla kupujícího nebo do místa určeného kupujícím dle dopravních dispozic uvedených v objednávce a proto kupující musí uvést přesné místo a adresu závozu, to buď vlastními dopravními prostředky nebo prostřednictvím třetí osoby – dopravce.

3.4. Dokladem o dodání zboží bude průvodní doklad dopravce (soupiska rozvozu, přepravní list), s potvrzením o převzetí kupujícím

V případě, že dodávka je realizovaná vlastní dopravou prodávajícího je dokladem o dodání zboží potvrzená Faktura (faktura zároveň slouží jako dodací list) kupujícím.

 

3.5.         Náklady za dopravu se hradí dle ceníku logistických služeb DSI uveřejněného na www.edsi.cz

 

Čl. 4

Průvodní doklady

4.1.      Prodávající je povinen dodat kupujícímu současně s dodávkou tyto doklady:

- faktura, dodací list, záruční listy, uživatelské manuály, pokud to vyplývá z povahy výrobku, případně ze zákona.

Čl. 5

Jakost zboží

5.1          Prodávající je povinen dodat zboží v jakosti a provedení, které je určeno pro účely, k němuž se takové zboží zpravidla užívá.

5.2          Pokud není dohodnuto a objednáno jinak, má se za to, že jakost je prvotřídní kvality.


Čl. 6

Záruka

6.1.      Záruka za jakost vyplývá ze Záručního listu - certifikátu kvality, který je povinen prodávající dodat ke každému výrobku, pokud to vyplývá z povahy výrobku, resp. ze zákona.

Záruční doba se skládá ze dvou částí:
a) v rozsahu určeném pro konečné spotřebitele, který ke zboží získává vlastnické právo na základě kupní smlouvy uzavírané s kupujícím, jak je tento rozsah uveden v Záručním listu (spotřebitelská záruční doba), která je obvykle 24 měsíců, pokud prodávající, a nebo výrobce neudávají jinak
b) v rozsahu určeném pro manipulaci a skladování zboží u kupujícího (manipulační a skladovací doba), které začíná dnem převzetí kupujícím a končí dnem prodeje konečnému spotřebiteli, ale nesmí přesáhnout 12 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícímu.

6.2.      Záruční doba poskytovaná prodávajícím kupujícímu může byt tak maximálně 36 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu (pokud není spotřebitelská záruční doba uvedená výrobcem jinak) Tato záruka se týká všeho zboží prodaného kupujícímu prodávajícím.

6.3.      Nároky ze záruky vůči prodávajícímu uplatňuje zásadně kupující. Pravidla pro uplatňování záruky upravuje Reklamační řád prodávajícího, který je dostupný na webových stránkách prodávajícího www.dsicz.cz

Kupující je povinen spolu s reklamacemi předložit Záruční list prodávajícího s uvedením výrobními čísla výrobku a závady výrobku

 

Čl. 7

Obal zboží

7.1.      Zboží bude odesláno v obalu, jenž odpovídá charakteru dodávaného zboží, tj. bude zabalený způsobem potřebným ke zvýšení efektivnosti dopravy, uchování a ochraně zboží.

7.2.      Obal musí zajistit zboží proti poškození při skladování a přepravě s ohledem na dobu a způsob přepravy.

7.3.         Každá jednotka (paleta, kartón) dodávky přepravovaná  dopravcem musí mít následující

označení:

- přepravní štítek s čárovým kódem a číslem zásilky

- název a adresu příjemce, v případě dodávky na dobírku i hodnotu zásilky

 

Čl. 8

Přechod vlastnického práva

8.1.      Kupující nabyde vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny.

Čl. 9

Přechod nebezpečí škody na zboží

9.1.      Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy převezme zboží od dopravce nebo prodávajícího, t.j. okamžikem dodání.

9.2.         V případě, že kupující řádně dodané zboží nepřevezme, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího dnem, kdy mu prodávající umožnil se zbožím nakládat a kupující porušil smlouvu tím, že zboží nepřevzal

9.3.         V případě, že kupující řádně dodané zboží odmítne převzít, je povinen zaplatit prodávajícímu náklady na dopravu, jakož i náklady za skladování zboží prodávajícím. Prodávající je oprávněn poté toto zboží prodat třetí osobě. Náhrada škody ze strany prodávajícího není tímto dotčena.

 

Čl. 10

Vady zboží, prohlídka zboží

10.1.      Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, které určuje smlouva a musí ho zabalit nebo zabezpečit na přepravu způsobem stanoveným ve smlouvě, pokud to není stanoveno, tak způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží. Pokud poruší prodávající tyto svoje povinnosti, má zboží vady. Za vady zboží se považuje i dodání jiného zboží než určuje smlouva.

 

10.2.      Kupující je povinen při převzetí zásilky ověřit zda dodávka není zjevně porušená, tj. nebyl poškozený obal, nedošlo k vniknutí do dodávky, např. přes ochrannou pásku prodávajícího, apod.

10.3.      Kupující je povinen zkontrolovat zboží podle možnosti neprodleně, tj. co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží (po doručení zboží do místa určení), nejpozději však do 8 hodin od převzetí zásilky.  Pokud kupující zboží  nezkontroluje nebo nezajistí, aby bylo zkontrolováno v době přechodu  nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této kontrole, t.j. vady množství a vady  zjevné, pouze když prokáže, že tyto vady mělo zboží už v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

10.4.    Právo kupujícího z vad zboží nemůže být přiznáno soudem, jestliže kupující nepodá zprávu prodávajícímu o vadách zboží, tj. o vadách množství a vadách zjevných bez zbytečného odkladu po tom, kdy


a) kupující vady zjistil,

b) kupující při vynaložení odborné péče měl vady zjistit při kontrole (zjevné vady), kterou byl povinen uskutečnit,

c) vady mohly být zjištěny později při vynakládání odborné péče (skryté vady), nejpozději však do 12 měsíců od doby dodání zboží. U vad, na které se vztahuje záruka za jakost, platí místo této lhůty záruční doba.

10.5.    Kupující musí v reklamaci uvést množství a název reklamovaného zboží a popsat vadu, jak se projevuje. U výrobků, které mají uvedené výrobní číslo (je uvedeno na výrobku a na daňovém dokladu vystaveném kupujícímu), je kupující povinen uvést výrobní číslo výrobku. V případě, že výrobní číslo výrobku se neshoduje s výrobním číslem výrobku prodaného prodávajícím kupujícímu, nebo kdy výrobní číslo na výrobku je odstraněné nebo  poškozené, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout. Vady množství se uplatňují vůči prodávajícímu na oddělení distribuce. Vady kvality (reklamace) na oddělení servisu prodávajícího.

10.6.    Kupující je povinen reklamaci učinit neprodleně, nejpozději do 8 hodin od okamžiku zjištění vady, a to doporučeným dopisem spolu s důkazem prokazujícím oprávněnost reklamace. Písemná forma je splněna i v případě, že reklamace bude uskutečněna elektronicky, faxem a telegrafem (přičemž důkaz prokazující oprávněnost reklamace bude zaslán poštou nebo přepravní/kurýrní službou a kopie zaslána e-mailem).

10.7.    Kupující je povinen vadné zboží uložit zvlášť, řádně ho označit a umožnit prodávajícímu jeho kontrolu, a to po dobu jednoho měsíce ode dne odeslaní reklamace.

 

Čl.11

Nároky z vad zboží

11.1.      Nároky z vad zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a jsou rovněž podrobně specifikovány v Reklamačním řádu prodávajícího, který je dostupný na webových stránkách prodávajícího www.dsi.cz , www.edsi.cz .

 

Čl.12

Odstoupení smlouvy

12.1       Strany mohou odstoupit od smlouvy v případech, které stanoví smlouva (potvrzená objednávka kupujícího) nebo tyto všeobecné obchodní podmínky nebo v případech, kdy to stanoví občanský zákoník.

 

12.2       Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od smlouvy je doručen druhé straně. Po této době nelze účinky odstoupení od smlouvy odvolat nebo měnit bez souhlasu druhé strany.

 

12.3       Oprávněná strana nemůže odstoupit od smlouvy poté, kdy jí byla doručena zpráva, že již byla splněna povinnost, jejíž porušení bylo důvodem k odstoupení od smlouvy.

 

12.4       Vyplývá-li z obsahu smlouvy nebo z těchto všeobecných obchodních podmínek, že kupující nemá zájem na splnění závazku ze strany prodávajícího po době stanovené pro jeho plnění, nastanou účinky odstoupení od smlouvy počátkem prodlení prodávajícího, jestliže kupující neoznámí před touto dobou, že trvá na plnění závazku.

 

12.5       Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ani smluvních ustanovení týkajících se volby práva.

 

12.6       Strana, které bylo před odstoupením od smlouvy poskytnuto plnění druhou stranou, toto plnění vrátí. Vrací-li plnění strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených.

 

Čl. 13

Nemožnost plnění – vyšší moc

 

13.1.      Za okolnosti vylučující odpovědnost se považují mimořádné okolnosti bránící dočasné nebo trvalé splnění povinností z kupní smlouvy, které nastaly po jejím vzniku a nemohly být prodávajícím odvráceny. Za okolnosti vylučující odpovědnost se však nepovažují okolnosti, které vyplývají z osobních, hlavně hospodářských poměrů prodávajícího, a dále překážky plnění, které už prodávající byl povinen překonat nebo odstranit, například nedostatek úředního povolení nutného ke splnění povinnosti prodávajícího,  i okolnosti, které nastaly až v době, kdy prodávající již byl v prodlení.

 

Čl. 14

Smluvní pokuta

 

14.1.    V případě, že se kupující dostane do prodlení se zaplacením kupní ceny, je prodávající oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení, a kupující je povinen tuto pokutu prodávajícímu zaplatit na základě jejího vyúčtování.

 

14.2     V případě, že se kupující dostane do prodlení s převzetím řádně dodaného zboží, je prodávající oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny dodaného zboží, a to za každý započatý den prodlení s převzetím zboží, a kupující je povinen tuto pokutu prodávajícímu zaplatit na základě jejího vyúčtování.

 

14.3.      Povinnost k náhradě škody není smluvní pokutou dotčena.

Čl. 15

Obchodní tajemství a ochrana osobních údajů

15.1. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytovaná :

a) do 24.05.2018: zákonem č. 101/2000 Sb. z. O ochraně osobních údajů.

b) od 25.05.2018: Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES; případně jiný právní předpis, který ho nahradí nebo doplní.

15.2 Smluvní strany prohlašují, že získané údaje byly poskytnuté s vědomím a souhlasem kupujícího a budou použité jen pro účely rezervace a prodeje resp. koupě jím vybraného zboží, případně jeho reklamace, t.j. pouze za účelem plnění povinností ze smlouvy. Společnost DSI Czech  s.r.o. se zavazuje neposkytovat údaje a informace třetí osobě. Společnost DSI Czech s.r.o respektuje všechny zákonné ustanovení pro manipulaci s osobními údaji a zaručuje jejich ochranu.

15.3. Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že vylučují použití Dohody OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží na tyto podmínky, a také následné objednávky - kupní smlouvy, které budou na tyto podmínky, tak jak je uvedené v čl. 1 těchto podmínek, navazovat.

 

 

Čl. 16

Osoba oprávněná k jednání za kupujícího

16.1.    Kupující potvrzuje, že osoba, která jeho jménem odeslala objednávku prostřednictvím prostředků dárkové komunikace : elektronická pošta, elektronická výměna dat EDI - prostřednictvím web. portálu www.edsi.cz, telefax, popřípadě jiné formy elektronické komunikace), je oprávněný/á jeho jménem zasílat písemné objednávky , přebírat zboží, nebo provádět objednání zboží telefonicky.

 

 

Čl. 17

Závěrečná ustanovení

17.1.    Výklad těchto Podmínek a právní vztahy s nich vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákonníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 17. 10. 2016.

 

DSI Czech s.r.o.